top of page
اثرات جانبی و عوارض سقط با دارو چیست؟

 

خونریزی از واژن و درد( شبیه دل پیچه) رحمی اثرات قابل پیش بینی‌ سقط با دارو بوده و ناشی‌ از فرایند سقط می‌‌باشند. علاوه بر این، تعدادی اثرات جانبی وجود دارند که شایع و مرتبط با دارو‌های استفاده شده در سه رژیم مختلف سقط با دارو می‌‌باشند. نوع اثر جانبی و شدت آن‌ در هر رژیم متفاوت می‌‌باشد. جدول زیر تعدادی از شایع‌ترین عوارض مرتبط با رژیم‌های مختلف سقط با دارو، که در منتخبی از مطالعات انجام شده در ایالت متحده گزارش شده اند را لیست می‌‌کند. 

 

درصدی از زنان که نشانه مورد نظر را گزارش کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای بیشتر زنان این اثرات قابل تحمل بوده و برای مدت کوتاهی دوام دارند. بسیاری از این اثرات با استفاده از دارو‌های ضدّ درد بدون نسخه( مانند ایبوپروفن) یا ضد تهوع قابل کاهش می‌‌باشند.

 

عوارض ناشی‌ از سقط با دارو نسبتا نادر و شامل خونریزی طولانی، سقط ناقص، و ادامه حاملگی می‌‌باشد. نسبت عوارض به رژیم مورد استفاده وابسته می‌‌باشد. برای مفی پریستون و میزوپرستول، در حدود ۲%-۵% موارد جهت کنترل خونریزی یا تکمیل سقط به سقط مکشی نیاز می‌‌شود. حدودو ۰.۱% زنانی که از این رژیم استفاده کرده اند نیاز به انتقال خون پیدا می‌‌کنند.

برای رژیم متوتروکسات و میزوپرستول ، کمتر از ۱% زنان نیاز به مداخله جهت کنترل خونریزی شدید پیدا می کنند. حدود ۵% زنان با حاملگی مساوی یا کوتاه تر از هفت هفته، جهت کامل کردن سقط، به سقط مکشی نیاز پیدا می‌‌کنند.

از میا‌‌ن تمام رژیم‌های سقط با دارو میزوپرستول به تنهایی‌، بیشترین ریسک عوارض را دارا می‌‌باشد. در صورت استفاده در نه‌ هفته اول حاملگی، کارایی‌ میزوپرستول به تنهایی حدود ۷۵%-۸۵% می‌‌باشد. در حدود ۱۵%-۲۵% موارد، سقط ناقص بوده یا حاملگی ادامه دارد و جهت ختم حاملگی نیاز به دوز تکمیلی میزوپرستول یا مداخله مکشی می‌‌شود. مطالعات  اخیر نشان داده اند که نرخ ادامه حاملگی در صورت استفاده از میزوپرستول جهت ختم بارداری در اوایل آن‌، حدود ۱۰% می‌‌باشد. مواردی که در اثر خونریزی شدید یا طولانی نیاز به مداخله تکمیلی پیدا می‌‌کنند حدود ۵% می‌‌باشند.  

 

 

bottom of page