top of page
در سراسر جهان سه روش جهت استفاده در اوایل بارداری متداول می‌‌باشد:

 

bottom of page