top of page
آیا در آمریکا برای انجام سقط دارویی رضایت شوهر لازم است؟

 

در آمریکا زن برای انجام سقط نیازی به کسب اجازه از شوهر یا شریک جنسی خود را ندارد. خانم متاهل بدون رضایت شوهر میتواند اقدام به سقط دارویی و یا آسپیراسیون نماید.

 

bottom of page