top of page
سقط با دارو چقدر در ختم حاملگی مؤثر می‌‌باشد؟

 

رژیم‌های سقط با دارو در اوایل حاملگی ایمن و مؤثر می‌‌باشند. برای هر سه روش سقط با دارو ثمر بخشی با افزایش سنّ بارداری کاهش می‌‌یابد.رژیم مفی پریستون و میزوپرستول در نو هفته اول بارداری ۹۵%-۹۸% مؤثر است. تحقیقات جدید نشان داده که این رژیم در هفته دهم حاملگی نیز می‌‌تواند با ثمر بخشی اندکی‌ کم تر (تقریبا ۹۲%) استفاده شود.

 

رژیم متوتروکسات و میزوپرستول در هفت هفته اول حاملگی بسیار مؤثر است(۹۵%) ولی‌ بعد از روز ۴۹ أم ثمر بخشی آن‌ کاهش پیدا می‌‌کند( ۸۲% طی‌ هفته هشتم حاملگی).

 

ثمربخشی میزوپرستول به تنهایی‌ متغیر است و به سنّ بارداری و رژیم مورد استفاده وابسته است(۶۵%-۹۳%). جدیدترین تحقیقات درباره استفاده میزوپرستول به تنهایی‌ جهت ختم بارداری ثمربخشی  ۷۵%-۸۵% طی‌ ۹ هفته اول حاملگی را گزارش کرده اند. این ارقام بر اساس رژیمی‌ متشکل از سه دوز ۸۰۰ میکروگرمی که با فاصله ۳ تا ۱۲ ساعت از طریق دهنی، زیر زبانی‌، و یا واژنی، گزارش شده اند. به صورت جایگزین، ثمربخشی مشابهی‌ از طریق مصرف دو دوز واژنی ۸۰۰ میکروگرمی با فاصله ۲۴ ساعت نیز قابل دست یابی‌ می‌‌باشد.

bottom of page