top of page
آیا سقط با دارو توانایی زن جهت فرزند دار شدن در آینده را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد؟

 

در رابطه با هر گونه اثر هر کدام از روش‌های سقط با دارو بر توانایی زن جهت داشتن فرزند در آینده، هیچ شاهدی یافت نشده است. 

 

bottom of page