آیا سقط با دارو توانایی زن جهت فرزند دار شدن در آینده را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد؟

 

در رابطه با هر گونه اثر هر کدام از روش‌های سقط با دارو بر توانایی زن جهت داشتن فرزند در آینده، هیچ شاهدی یافت نشده است.