آیا در خاور میانه و شمال آفریقا سقط قانونی است؟

 

جدول زیر اطلاعاتی درباره حالت قانونی سقط در منطقه ارائه میدهد