top of page
چه مدت پس از سقط کردن با دارو یک زن به سیکل قاعدگی طبیعی خود بر می‌‌گردد؟
 

بیشتر زنان دو تا سه‌ هفته پس از سقط تخمک گذاری می‌‌کنند. به پیامد آن بیشتر زنان طی‌ شش هفته پس از سقط، یک سیکل قاعدگی طبیعی خواهند داشت. پس از بازگشت تخمک گذاری یک فرد می‌‌تواند حامله شود و استفاده بدون معطلی از یک روش مؤثر تنظیم خانواده قویاً توصیه می‌‌شود. 

 

bottom of page