چه مدت پس از سقط کردن با دارو یک زن به سیکل قاعدگی طبیعی خود بر می‌‌گردد؟
 

بیشتر زنان دو تا سه‌ هفته پس از سقط تخمک گذاری می‌‌کنند. به پیامد آن بیشتر زنان طی‌ شش هفته پس از سقط، یک سیکل قاعدگی طبیعی خواهند داشت. پس از بازگشت تخمک گذاری یک فرد می‌‌تواند حامله شود و استفاده بدون معطلی از یک روش مؤثر تنظیم خانواده قویاً توصیه می‌‌شود.