top of page
آیا میزوپرستول تراتوژن(عامل ناقص کننده جنین) است؟

 

تعدادی گزارش موردی ( که بیش از ۹۰% آنها از برزیل گزارش شده) و یک مطالعه بر روی مدل حیوانی حاکی از افزایش خطر بروز انواع خاصی‌ از ناهنجاری‌های اندام تحتانی، ناهنجاری‌های سیستم عصبی مرکزی(به ویژه سندروم موبیوس)، و ناهنجاری‌های اندام فوقانی در اثر قرار گرفتن در معرض میزوپرستول در دوران جنینی بوده اند. همچنین سه مطالعه مورد شاهدی ( همگی‌ از برزیل) نشان داده اند که شیوع ناهانجاری‌ها در جنین‌هایی‌ که در معرض میزوپرستول قرار گرفته اند بیشتر است. با این همه خطر قطعی ناهنجاری‌های جنینی بعد از قرار گرفتن در معرض میزوپرستول بسیار پایین است. شواهدی که از دفاتر ثبت جمعیت در برزیل جمع‌آوری شده است نشان می‌‌دهد که با وجود شیوع استفاده از میزوپرستول در این کشور،  بروز این ناهنجاری‌ها به نظر بالا نمی‌‌آید.

 

در واقع، در حالی‌ که خطر بدریختی‌های جنینی واقعی‌ به نظر می‌‌رسد، مطالعات اپیدمیولوژیک خطر قطعی ( به معنی‌ تعداد موارد) را پایین گزارش کرده اند. بهترین شواهد موجود، بر در نظر گرفتن میزوپرستول به عنوان یک "نیمه تراتوژن" دلالت می‌‌کنند. یک "نیمه تراتوژن" به عنوان داروئی شناخته می‌‌شود که از هر ۱۰۰۰ تولد زنده باعث ایجاد کم تر از ۱۰ ناهنجاری می‌‌شود. با وجود اینکه به خاطر پایین بودن نرخ ناهنجاری ها، تعیین خطر مرتبط با مواجهه ی داخل رحمی با میزوپرستول مشکل می‌‌باشد، شواهد علمی‌ موجود حاکی از خطری تقریبا برابر با ۱ ناهنجاری از هر ۱۰۰۰ تولد زنده در اثر قرار گرفتن در معرض میزوپرستول در رحم است. این خطر باید به صورت واضح با افراد در میا‌‌ن گذاشته شود.

 

با این وجود، بسیار مهم است که این خطرات با در نظر گرفتن شرایط مدّ نظر قرار بگیرند. اگر زنی‌ از میزوپرستول به قصد خاتمه بارداری در اوایل حاملگی استفاده کند، اثرات تراتوژنی احتمالی‌ تنها در صورتی معنی‌ پیدا می‌‌کنند که ۱) بارداری بعد از استفاده فرد از میزوپرستول ادامه پیدا کند و ۲) فرد تصمیم بگیرد که بارداری را تا زمان وضع حمل ادامه دهد. در انتها، با توجه به اینکه میزوپرستول از بسیاری از روش‌هایی که توسط زنان در زمینه محدودیت قانونی برای سقط استفاده می‌‌شوند امن تر است، و با توجه به اینکه ادامه حاملگی نیز با خطر‌هایی‌ توام است( به خصوص در شرایطی که منابع محدود است)، اثرات تراتوژنی احتمالی‌ میزوپرستول باید با در نظر گرفتن شرایط بررسی‌ شود.

 

منبع:

Philip N, Shannon C, and Winikoff B. Misoprostol and teratogenicity: Reviewing the evidence–Report of a meeting. Robert H. Ebert Program on Critical Issues in Reproductive Health Publication Series. New York: Population Council, 2003.

 

 

bottom of page