top of page
چه کسانی‌ نباید از سقط با دارو استفاده کنند؟

 

 

بیشتر زنانی که حاملگی ناخواسته با سنی‌ مساوی یا کم تر از ۹ هفته دارند واجد شرایط استفاده از روش‌های سقط با دارو می‌‌باشند. اگر زن از بیماری یا امراض خاصی‌ که در قسمت زیر لیست شده اند رنج ببرد، ممکن است سقط با دارو جهت وی منع مصرف داشته باشد. زنانی که هر کدام از امراض زیر را دارند، باید جهت بررسی‌ واجد شرایط بودن برای استفاده از سقط با دارو و گزینه‌های خدمات سقط خود با یک ارائه دهنده خدمات سلامت مشورت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page