top of page
چه مدت پس از سقط کردن با دارو یک زن می‌‌تواند حامله شود؟

 

 

نشان داده نشده که هیچ کدام از سه‌ روش سقط با دارو روی سلامت یا باروری زن تاثیری دراز مدت داشته باشند. بیشتر زنان دو تا سه‌ هفته پس از سقط تخمک گذاری می‌‌کنند. پس یک فرد می‌‌تواند طی‌ چند هفته پس از سقط کردن با دارو حامله شود و استفاده از یک روش مؤثر تنظیم خانواده قویاً توصیه می‌‌شود. 

 

 

bottom of page