کشورهایی که مفیپریستون در آنها برای سقط زود هنگام تائید یا ثبت شده است، به ترتیب سال