top of page
آیا استفاده مکرر از سقط با دارو هیچ تاثیر مضری بر روی سلامت دارد؟

 

تا به امروز، هیچ مطالعه آینده نگری تاثیرات مرتبط با اسفاده مکرر از سقط با دارو را بررسی‌ نکرده است. با این وجود، تا کنون هیچ مبنای پاتوفیزیولوژیکی برای باور به این نکته که، استفاده مکرر از سقط با دارو ممکن است هر گونه اثرات مضری بر روی سلامت جسمی‌ و روانی‌ زن داشته باشد، یافت نشده است. 

 

bottom of page