top of page
آیا در آمریکا نوجوانها میتوانند سقط دارویی انجام دهند؟

 

اگرچه در کل آمریکا سقط در سه ماهه اول بارداری قانونی و مجاز است اما تعدادی از ایالتها محدودیتهایی را برای افراد پایین تر از سن قانونی اعمال میکنند.بسیاری از ایالتها قوانین "خبررسانی به والدین" و "رضایت والدین" را تصویب کرده اند. این محدودیتها مربوط به روش خاصی از سقط نبوده و هر دو نوع سقط دارویی و آسپیراسیون را شامل میشوند. مرکز حقوق باروری اطلاعات به روز شده ای را درباره قوانین ایالتی و فدرال موثر بر حقوق باروری در اختیار میگذارد. 

 

bottom of page