top of page
سقط با دارو در چه مرحله زمانی‌ از حاملگی می‌‌تواند استفاده شود ؟

 

 

هر سه رژیم سقط با دارو به صورتی‌ ایمن و مؤثر می‌‌توانند در اوایل بارداری استفاده شوند. با این وجود هر سه‌ بیشترین تاثیر گذاری را وقتی‌ دارند که در سنین بارداری پایین تری استفاده شوند.

 

رژیم ترکیبی‌ مفی پرستون و میزوپرستول طی‌ نه‌ هفته اول بارداری ۹۵%-۹۸% مؤثر می‌‌باشد.تحقیقات جدید نشان داده اند که این رژیم می‌‌تواند در هفته دهم باراری نیز با تاثیر گذاری کم تری استفاده شود(≈۹۲%).

 

رژیم متوتروکسات و میزوپرستول تاثیر گذاری بالایی‌ در هفت هفته اول بارداری دارد(۹۵%)، ولی‌ بعد از روز چهل و نهم تاثیر گذری آن‌ کم می‌‌شود( ۸۲% طی‌ هفته هشتم حاملگ).

 

جدید‌ترین مطالعات روی رژیم میزوپرستول به تنهایی‌ اثر بخشی حدود ۷۵%-۸۵% در صورت استفاده در نه‌ هفته اول بارداری نشان داده اند.

 

bottom of page