سؤالات...

 

درباره سقط با دارو به صورت عام

 

 

 

پیرامون استفاده از روش‌های سقط با دارو

 

 

 
پس از سقط با دارو چه اتفاقی می‌افتد